Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Danaden

E-mail: danadendndn@gmail.com
Website: danaden.nl

Artikel 1 – Definities

Danaden, gevestigd te Zaandam, KvK-nummer 92653944
Klant: degene met wie Danaden een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Danaden en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Danaden.
Danaden en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Danaden en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Danaden zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Danaden en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Danaden de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Danaden slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

Danaden hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Danaden mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Danaden niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 6 – Monsters en modellen

Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

Danaden mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Danaden hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Danaden aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Danaden mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag Danaden het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Danaden maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Danaden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling of zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

Artikel 10 – Vergoeding van bezorgkosten

Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Danaden heeft geretourneerd, dan zal Danaden eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Danaden voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 11 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 12 – Retentierecht

Danaden kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Danaden heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Danaden.
Danaden is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Danaden blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Danaden met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Danaden gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer Danaden gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Danaden van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Danaden, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Danaden zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Danaden kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

De levertijden van Danaden zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Danaden schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Danaden later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Danaden niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Danaden iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Feitelijke levering

De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Danaden schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danaden niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Danaden. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Danaden niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Bewaring

Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Montage en of installatie

Hoewel Danaden zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 21 – Garantie

De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. De garantie geldt niet:

 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 22 – Ruilen

De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. Lingerie en andere intieme goederen zijn eveneens uitgesloten van ruil.

Artikel 23 – Vrijwaring

De Klant vrijwaart Danaden tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Danaden geleverde producten en/of diensten.

Artikel 24 – Klachten

De Klant moet een door Danaden geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Danaden daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Danaden hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 25 – Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Danaden.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling ook daadwerkelijk op tijd bereikt Danaden.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Danaden een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid Danaden

Danaden is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Danaden aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Danaden is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Danaden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 28 – Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Danaden vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 29 – Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Danaden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Danaden nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Danaden in verzuim is.
Danaden mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Danaden kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 30 – Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Danaden door de Klant niet aan Danaden kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computer-virussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Danaden 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Danaden kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Danaden de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Danaden hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Danaden hiervan voordeel heeft.

Artikel 31 – Wijziging overeenkomst

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Danaden de overeenkomst aanpassen.

Artikel 32 – Wijziging algemene voorwaarden

Danaden mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Danaden altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Danaden zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 33 – Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Danaden aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Danaden.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 34 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Danaden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Danaden is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Danaden is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Danaden, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account